SIA «GLOBAL INTELLECTUAL SECURITY» PERSONAS DATU APSTRĀDES PAZIŅOJUMS KLIENTIEM, SADRBĪBAS PARTNERIEM, APMEKLĒTĀJIEM UN CITĀM SAISTĪTĀM PERSONĀM

1.Mūsu nosaukums ir SIA «Global intellectual security» (reģistrācijas numurs: 40003786238, juridiskā adrese: Dzirnieku iela 26, Mārupe, LV-2167). Ar mums var sazināties pa tālruni: +371 67828717 vai rakstot uz sekojošu elektroniskā pasta adresi: Ofis@gisecurity.lv

2. Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties, izmantojot iepriekšējā punktā norādītos sakaru kanālus vai sazinoties ar mūsu personas datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz sekojošu elektroniskā pasta adresi: mailto:Ofis@gisecurity.lv

3. Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums Šajā paziņojumā ir aprakstīts kā mēs veicam savu klientu, klientu pārstāvju/kontaktpersonu, izložu un loteriju dalībnieku, sadarbības partneru, interneta vietnes apmeklētāju un citu personu, kuru dati var nonākt mūsu rīcībā mūsu īstenotās komercdarbības ietvaros (piemēram, apsargājamā objektā iekļuvušās personas, apsargājamā objekta videonovērošanas zonā iekļuvušās personas), personas datu apstrādi.

4. Ja Jūs izmantojat mūsu interneta vietnes (https://video.gisecurity.lv) Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas vai kļūstot par mūsu klientu, Jūs esat izlasījuši šo mūsu paziņojumu un esat akceptējuši tā noteikumus. Šī ir aktuālā paziņojuma redakcija. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo paziņojumu. Šā paziņojuma mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, pakalpojumu līgumos, sadarbības līgumos, loterijas noteikumos, interneta vietnes vai portāla izmantošanas noteikumos) var būt sniegta papildus informācija par Jūsu personas datu apstrādi. Informējam Jūs, ka šajā paziņojumā ietvertie personas skaitā:

a) Pakalpojumu uzsākšanai un sniegšanai, kā arī līgumā (t.sk. sadarbības līgumā) noteikto saistību izpildei un nodrošināšanai – Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams arī Jūs identificēt, noskaidrot Jūsu tiesības lietot objektu, kur plānots nodrošināt apsardzi, nodrošināt atbilstošu maksājumu aprēķinu un nodrošināt maksājumu veikšanas procesu, sazināties ar Jums ar pakalpojuma sniegšanu un/vai līguma izpildi saistītajos jautājumos (t.sk. arī rēķinu izsūtīšanai), atsevišķos gadījumos arī nodrošināt nesamaksāto maksājumu piedziņu, kā arī veikt citas no apsardzes pakalpojuma sniegšanas izrietošās darbības, mācību nodrošināšanai. Šim nolūkam un iepriekš norādītiem apakšnolūkiem mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds, personas kods, adrese (objekta adrese, pasta adrese, rēķina piegādes adrese), bankas konta numurs; telefona numurs, adrese (pasta adrese, rēķina piegādes adrese), e-pasta adrese, lietošanas tiesību pamatojums, no trauksmes signāliem (gan no objektā izvietotiem kustības detektoriem, gan videonovērošanas sistēmas ierakstiem), izrietošos datus, apsardzes objektā aizturēto/konstatēto personu identitātes dati, dažādu objektā fiksētu notikumu reģistrēšana. Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir: - līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas1 6.panta pirmās daļas b punkts); - Juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts); - Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts), piemēram, Jūs kā klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas identificēšana, saziņas ar Jums nodrošināšana, signālu saņemšana, personu aizturēšana.

b) Normatīvos aktos noteikto prasību attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu izpilde vai citos normatīvajos aktos noteikto prasību izpilde Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams izpildīt gan apsardzes darbību, gan grāmatvedības organizēšanas regulējošo normatīvo aktu prasības, arhīva likuma prasības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Galvenie izmantojami normatīvie akti būtu Apsardzes darbības likums, Ministru kabineta 09.12.2014.noteikumi Nr.757 “Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi”, Grāmatvedības likums, Pievienotās vērtības nodokļa likums, Arhīva likums, mācību centru regulējošie normatīvie akti. Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešams apstrādāt sekojošus personas datus: klienta identitāti apliecinoši dati (vārds, uzvārds, personas kods, identificējoša dokumenta rekvizīti), klienta īpašuma tiesības vai lietošanas tiesības un to pamatojums, saņemto trauksmes (t.sk. no kustību sensoriem, ugunsdrošības sistēmām un video novērošanas sistēmām) signālu uzglabāšanu, pakalpojumu sniegšanas un maksājumu veikšanu pamatojošo dokumentu uzglabāšana, aizturētās/objektā pārbaudāmās personas identitāti apliecinoši dati (vārds, uzvārds, personas kods, identificējoša dokumenta rekvizīti) u.c. Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir: - Juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts). 1 EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

c) Mārketinga aktivitāšu nodrošināšana Šī nolūka ietvaros mēs varētu Jums nosūtīt komerciālos paziņojumus, nodrošināt Jūsu dalību mūsu organizētās loterijās un/vai izlozēs, kā arī publicēt materiālus no mūsu organizētiem publiskiem pasākumiem. Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: Klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese, izskats fotogrāfijās vai video ierakstos; Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir: - datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas a punkts); - līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b punkts); - pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts).

d) Drošības, mantisko interešu apdraudējuma novēršana un citu būtisku mūsu vai trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšana Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams veikt mūsu teritorijas, ēku un citu īpašumu videonovērošanu, veikt telefonsarunu ierakstus, izmantot personas datu apstrādātājus dažādu funkciju nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā, izpaust informāciju tiesām un citām valsts iestādēm, apmainīties ar informāciju uzņēmumu grupas ietvaros, izmantot normatīvajos aktos piešķirtās tiesības savu leģitīmo interešu nodrošināšanai. Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešams apstrādāt vismaz sekojošus personas datus: Klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds, personas kods, objekta adrese, personas izskats (attēls), atrašanas vieta un laiks, un citi dati atbilstoši nepieciešamībai, balss ieraksts; Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir: - Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts), piemēram, noziedzīgo nodarījumu atklāšanas nolūkos, parādu piedziņas nodrošināšanai, pierādījumu nodrošināšanai.

e) Pakalpojumu pienācīgas sniegšanas nodrošināšanai Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams veikt tehnisko sistēmu un IT infrastruktūras uzturēšanu un pilnveidošanu, tehnisku un organizatorisku risinājumi izmantošanu, kas var izmantot arī Jūsu personas datus (piemēram, uzmantojot sīkdatnes), ar mērķi nodrošinot pienācīgu pakalpojumu sniegšanu, kā arī kvalitatīva pakalpojuma sniegšanas pārbaudes. Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir: - Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts).

5. Datu piekļušana. Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei. Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

 1. mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei;
 2. personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti, datu bāzes izstrādātājs/tehniskais uzturētājs, citas personas, kuras ir saistītas ar pārziņa pakalpojumu sniegšanu;
 3. valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošās iestādes, nodokļu pārvaldes;
 4. trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats, piemēram, tiesas, ārpustiesas strīdu risināšanas iestādes, bankrota vai maksātnespējas administratori, trešās personas, kuras uztur reģistrus (piemēram, iedzīvotāju reģistrs, parādnieku u.c. reģistri). ārpustiesas parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēji,

6. Kādus sadarbības partnerus personas datu apstrādē saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei, bet ne mazāks kā 5 gadus; savukārt Ministru kabineta 09.12.2014.noteikumi Nr.757 “Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi” nosaka, ka saņemtie signāli no objektiem ir jāglabā ne mazāk kā 24 mēnešus;

  • Datus, lai pierādītu savu saistību izpildi mēs glabāsim vispārējo prasības noilguma termiņu, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktiem prasījumu noilgumu termiņiem - 10 gadi Civillikumā, 3 gadi Komerclikumā un citiem termiņiem, ņemot vērā arī Civilprocesa likumā noteiktos termiņus prasību celšanai.
  • Savu telpu un teritorijas videonovērošanas ierakstu glabāšanas termiņš ir noteikts 3 mēneši, lai izpildītu Ministru kabineta 09.12.2014.noteikumi Nr.757 “Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi” prasības.

7. Subjekta tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi. Personas datu atjaunošana Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums snieguši, piemēram, izmaiņas personas kodā, saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņa, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus. Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības pieprasīt mums piekļuvi saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā. Uzņēmums ciena šīs Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, Jūsu pieprasījuma saņemšanas gadījumā, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi), un, ja būs iespējams tad attiecīgi labosim vai izdzēsīsim Jūsu personas datus. Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības, kādā no sekojošiem veidiem:

 1. iesniedzot attiecīgu iesniegumu klātienē un identificējot sevi mūsu birojā pēc adreses: Dzirnieku iela 26, Mārupe, LV-2167, katru darba dienu no plkst. 9-17;
 2. iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to mums pa pastu uz sekojošu adresi: Dzirnieku iela 26, Mārupe, LV-2167.
 3. iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to uz mūsu e-pastu: ofis@gisecurity.lv, ieteicams parakstīt to ar drošu elektronisko parakstu. Saņemot Jūsu iesniegumu mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un atkarībā no attiecīgas situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai. Piekrišanas atsaukšana Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu doto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt un mēs turpmāk Jūsu personas datus, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam neapstrādāsim. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei. Jūs varat arī iebilst Jūsu personas datu apstrādei, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz leģitīmām interesēm vai tiek izmantota mārketinga nolūkiem (piemēram, komerciālu paziņojumu sūtīšanai vai dalībai izlozēs).

8. Kur Jūs varat iesniegt sūdzību saistībā ar personas datu apstrādi saistītiem jautājumiem? Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums. Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un Jūs uzskatāt, ka mēs tomēr pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju Jūs varat atrast Datu valsts inspekcijas mājas lapā (http://www.dvi.gov.lv/lv/datuaizsardziba/privatpersonam/iesniegumu-paraugi/).

9. Kādēļ Jums ir jāsniedz mums savi personas dati? Galvenokārt, mēs Jūsu informāciju ievācam, lai izpildītu uzņemtās līguma saistības, izpildītu mums saistošos juridiskos pienākumus un lai īstenotu savas leģitīmās intereses. Šajos gadījumos mums noteiktas informācijas iegūšana ir nepieciešama attiecīgu nolūku sasniegšanai, līdz ar to šādas informācijas nesniegšana var apdraudēt darījuma attiecību uzsākšanu vai līguma izpildi. Ja dati nebūs nepieciešami obligāti, bet to iesniegšana varētu palīdzēt uzlabot pakalpojumu, vai piedāvāt Jums izdevīgus līguma nosacījumus un/vai piedāvājumus, pie datu ievākšanas mēs norādīsim, ka datu sniegšana ir brīvprātīga. Papildus vēlamies informēt Jūs par galvenajām normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu apstrādi:

 1. Apsardzes darbības likuma 10.panta otrās daļas 2.punkts, kas nosaka, ka mums jāpārliecinās par klienta tiesībām organizēt apsardzi īpašumā (piem., īpašuma tiesībām, lietošanas tiesībām u.c.);
 2. Apsardzes darbības likuma 18.panta pirmās daļas 4.punkts, kas nosaka, ka mums jāziņo par aizturētām personām Valsts policijai, jāfiksē liecinieku dati un jāziņo valsts policijai;
 3. Apsardzes darbības likuma 18.panta otrās daļas 2.punkts, kas nosaka, ka mums ir tiesības pārbaudīt objektā esošu personu identitāti, pieprasot uzrādīt personu apliecinošu dokumentu vai caurlaidi;
 4. Apsardzes darbības likuma 18.panta otrās daļas 3.punkts, kas nosaka, ka mums ir tiesības lūgt uzrādīt objektā esošu personu personiskās mantas, ja tas paredzēts apsardzes darbību organizējošos dokumentos;
 5. Ministru kabineta 09.12.2014.noteikumu Nr.757 “Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi” 2.13.punkts, kas nosaka, ka saņemtie signāli no objektiem ir jāglabā ne mazāk kā 24 mēnešus;
 6. Likuma „Par grāmatvedību” 7. un 10.panti, kas nosaka šādu personas datu norādīšanu saimnieciskā darījuma dokumentā (līgumā), kura dalībnieks ir fiziskā persona: vārds, uzvārds, personas kods (ja personai tāds piešķirts), personas norādītā adrese vai, ja tāda nav norādīta, deklarētās dzīvesvietas adrese u.c., kā arī attaisnojuma dokumentu glabāšanas termiņus.

10. Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus? Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no sekojošiem veidiem:

 1. savstarpēja līguma slēgšanas procesā vai aizturot Jūs, iegūstot datus no Jums paša;
 2. ja līgums tiek slēgts ar trešo personu un tā ir norādījusi Jūs kā kontaktpersonu;
 3. no Jums, ja Jūs iesniegsiet mums kādus iesniegumus, e-pastus, zvanīsiet mums;
 4. no Jums, ja Jūs pierakstāties mūsu pakalpojumiem tiešsaistē;
 5. atsevišķos gadījumos no trešo personu datu bāzēm, piemēram, vērtējot Jūsu kredītspēju, varam iegūt datus no trešām personām šī nolūka sasniegšanai;
 6. attiecīgos gadījumos, no videonovērošanas un balss ierakstiem;

11. Mēs Jūsu datus neizmantojam automatizēto lēmumu pieņemšanā

Jaunās paaudzes tiešsaistes autonomā novērošana latvijā

Parakstieties, lai uzzinātu par atjauninājumiem:

Jūsu e-pasts

Copyright 2021 © Informācijas kopēšana aizliegta ar likumu